Jak napisać biznes plan? Jak zrealizować swój pomysł na biznes?

Co to jest biznes plan?

Biznesplan, jak nazwa wskazuje, jest planem wejścia firmy na rynek. Dokument ten opisuje krok po kroku: analizę rynku, plan zatrudnienia, konkurencję, a także potrzebne technologie do wykonywania działalności. Biznesplan pozwala przeprowadzić symulację wdrożenia pomysłu na biznes.

Dlaczego piszemy biznes plan?

Dzięki utworzeniu biznesplanu możemy oszacować ryzyko oraz zmierzyć się z rozwiązaniem problemów, które jeszcze się nie pojawiły. Planowanie wydatków pozwala zaoszczędzić sporo środków. Stworzenie dobrego biznesplanu pozwoli przewidzieć słabości przedsiębiorstwa oraz realne zagrożenia, na jakie firma może być narażona. Biznesplan jest wymagany przez niektóre instytucje, które częściowo finansują nową działalność. Do takich instytucji zaliczamy między innymi banki czy urząd pracy.

Przy pisaniu biznesplanu z wyprzedzeniem, możemy zaplanować, jaki będzie profil pracowników, jakie będą ich wynagrodzenia i wymagane kwalifikacje. Dzięki temu, możemy zaplanować wydatki kadrowe. Zaplanowanie struktury firmy pozwala rozplanować podział obowiązków oraz wprowadzić odpowiedni system kontroli. Napisany biznesplan powinien być uprzedzony badaniem rynku i konkurencji. Zbadanie konkurencji jest jednym z kluczowych elementów. Dzięki temu, możemy utworzyć siedzibę w takim miejscu, które w pierwszych latach działalności zniweluje ryzyko niepowodzenia.

Marketing i reklama to kolejne elementy, które można wcześniej rozpisać w biznesplanie. Dzięki symulacji inwestycji w marketing dowiemy się, w jakich obszarach powinniśmy prowadzić promocję, aby była możliwie skuteczna.

Plan działań to element, który określa w czasie wdrażanie kolejnych działań, które mają na celu zwiększenie obrotów firmy w kolejnych miesiącach. Na każdy rok działań powinien być ustalony osobny plan inwestycyjny, plan wydatków, a także plan awaryjny.

Finansowanie działalności w biznesplanie pozwala oszacować ratę kredytu, koszty zaciągnięcia pożyczki, a także znaleźć najbardziej opłacalne źródło finansowania. Poprzez określenie planu finansowego, wyliczona zostaje zbliżona do rzeczywistości kwota łączna inwestycji, co pozwala np. określić wysokość wkładu własnego.

Plan finansowy pozwala określić także przybliżoną wartość budżetu na nieplanowane wydatki. Plan zakłada sporządzenie narzędzi do zbadania rentowności inwestycyjnych, w tym celu sporządza się bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów środków pieniężnych.

Jak napisać biznes plan?

Biznesplan cechuje się pewnego rodzaju strukturą, która dla czytelności dokumentu powinna pozostać zachowana.

 • Wprowadzenie/streszczenie – element opisujący rodzaj działalności oraz całościowy plan działań w krótkiej formie tekstowej. W tym miejscu uzasadniamy pomysł, popierając go wyróżniającymi produktami lub usługami.
 • Opis przedsiębiorstwa – w tej części dokumentu należy przybliżyć odbiorcom planu misję i cel działalności. Opisywane przedsiębiorstwo należy ująć, jako działania krótko- i długofalowe. W tym miejscu powinien znaleźć się również opis stanowisk w firmie i charakterystyka kwalifikacji przyszłych pracowników.
 • Opis produktu/usługi – obecne i przyszłościowe plany na ofertę produktową lub usługową. Wypisując fazy rozwoju, należy przybliżyć możliwy czas na wprowadzenie kolejnych towarów lub usług. Trzymając się faktów określamy, jak nasza oferta kształtuje się na tle konkurencji, podkreślając różnice oraz unikalne cechy oferty. W tym miejscu warto opisać uzyskane licencje, prawa własności, patenty i znaki towarowe.
 • Specyfika inwestycji – punkt ten określa, co stanie się przedmiotem finansowania. W sposób rzeczowy należy opisać zakres inwestycji możliwych dostawców, wraz z wyceną poszczególnych usług. Kolejnym elementem będzie zakres usług lub specyfikacja techniczna, umożliwiająca precyzyjną wycenę wartości towaru lub usługi. Punkt ten powinien także przedstawiać harmonogram finansowania, co pozwoli określić w czasie źródła finansowania, a także wysokość wkładu własnego.
 • Badanie rynku – to część, która pozwoli określić zasadność prowadzenia działalności oraz konkurencyjności nowego przedsiębiorstwa. Powinna zawierać otoczenie firmy, czyli w jakiej odległości znajdują się przedsiębiorstwa o zbliżonej tematyce. Nakreślamy także obecną i prognozowaną specyfikę branży. Poprzez analizę rynku badamy potencjalny popyt na produkt lub usługę, określając przy tym grupę docelową klientów. Oprócz konkurencji wymieniamy także dostawców produktów.
 • Zarządzanie i kontrola – to jeden z punktów, który przy dotacjach i finansowaniu najbardziej jest brany pod uwagę i poddawany analizie. W tym punkcie należy zawrzeć sposoby: monitorowania sprzedaży, marketingu, promocji, przeprowadzania kontroli finansowych oraz monitorowanie innych działań firmy. Aby przekaz był pełen należy wskazać, kto będzie sprawował kontrolę i w jakich okresach.
 • Dokumentacja/załączniki – czyli dowody potwierdzające przeprowadzone badania, projekty, dane techniczne, patenty, prawa autorskie, analizy i badania, życiorysy, umowy przedwstępne, także konsultacje z profesjonalnymi konsultantami, księgowymi i biegłymi.

biznes plan wzór

Analiza SWOT a biznesplan

To narzędzie do porównania i określenia obecnej pozycji na rynku firmy. SWOT to skrót anglojęzyczny, czyli:

 • Strenghts – mocne strony, które mogą mieć wpływ na powodzenie biznesu.
 • Weaknesses – słabe strony, czyli takie, które mogą przyczynić się do porażki.
 • Opportunities – potencjalne szanse, będące okolicznościami, które mogą dać przewagę.
 • Threats – potencjalne zagrożenia, czyli charakterystyczne elementy, które mogą zaszkodzić przedsięwzięciu.

Analiza SWOT jest metodą określającą strategię przedsiębiorstwa, na podstawie analizy porównawczej. Analiza ta jest stosowana nie tylko przy biznesplanie, ale także podczas działania firmy. Często wykorzystywana jest w finansach, marketingu, konsultingu czy nawet produkcji.

Analiza SWOT pierwotnie nosiła nazwę SOFT:

 • Satisfactory – czynniki satysfakcjonujące;
 • Opportunity – czynniki pozytywne;
 • Fault – czynniki błędów;
 • Threat – czynniki zagrożeń.

Oba skróty dotyczące tej samej analizy nie różnią się znacznie od siebie. Na przestrzeni lat analiza SWOT ukształtowała się w metodę strategicznej analizy przedsiębiorstw i organizacji.

Strategie działalności

Działalność charakteryzuje się 4 rodzajami strategii, ściśle uzależnionymi od parametrów analizy SWOT.

 • Strategia agresywna – doskonały wybór, kiedy dominują czynniki pozytywne, czyli mocne strony i potencjalne szanse. Strategia agresywna przewiduje silną ekspansję i rozwój, z dodatkowym szukaniem sposobności na umocnienie pozycji na rynku.
 • Strategia konserwatywna – kiedy mocne strony są dominującą częścią w analizie SWOT i można je wykorzystać do unieszkodliwienia konkurencji i innych zagrożeń. Strategia ta jest dobrym wyborem na przetrwanie przedsiębiorstwa i zakłada wyczekiwanie na lepszą sytuację. Charakteryzuje się redukcją kosztów, segmentacją rynku, rozwinięciem nowych produktów oraz ulepszaniem tych bardziej konkurencyjnych.
 • Strategia konkurencyjna – zalecana, kiedy brakuje mocnych stron, a dominującą część zajmują zagrożenia i słabe strony. Strategia konkurencyjna powinna być wdrażana, kiedy przedsiębiorstwo ma przewagę orientacyjną lub funkcjonuje w korzystniejszym otoczeniu. Strategia ta skupia się na eliminacji wewnętrznych słabości, aby wykorzystać ten fakt w przyszłości, kiedy nastąpi ku temu okazja. Charakteryzuje się ulepszaniem produktów, redukcją kosztów oraz zwiększeniem produktywności.
 • Strategia defensywna – zalecana w chwili, kiedy dominują słabe strony, ponadto występują liczne zagrożenia. Ma przedsiębiorstwu posłużyć za element przetrwania. Z założenia następuje redukcja kosztów, wycofanie z rynku oraz wstrzymanie inwestycji.

przykładowy biznes plan - jak napisać biznes plan

Plan marketingowy

Sporządzenie planu marketingowego, jest jednym z trudniejszych kroków podczas sporządzania gotowego planu biznesowego. Część marketingowa ma za zadanie przedstawić sposoby pozyskania klienta.

W tej części należy uwzględnić kilka aspektów:

 • specyfikę rynku oraz jego wielkość,
 • odbiorców docelowych,
 • najważniejszych klientów,
 • politykę cenową,
 • docelowy rynek,
 • konkurencję,
 • procentowy udział w rynku,
 • prognozy dotyczące sprzedaży.

Punktem tym przekonujemy inwestorów, że znamy rynek, na którym będziemy pracować. Poprzez określenie konkurencji i procentowego udziału, możemy obliczyć przybliżoną rentowność przedsięwzięcia.

Dobry plan marketingowy zakłada równowagę i elastyczność związaną z ekonomią. Podstawowymi mechanizmami opisującymi rynek jest cena, popyt i podaż.

Punkt ten powinien zawierać 4 elementy składowe:

 • Analizę rozwoju rynku – matematyczny model, opisujący oddziaływanie składników rynku na produkt/usługę.
 • Segmentację rynku – dzieli rynek na równe części.
 • Analizę pojemności rynku – ilość konkurencji, procentowy udział w rynku, wielkość i zasięg przedsiębiorstwa.
 • Analizę chłonności rynku – zestawienie popytu i podaży, w celu określenia stopnia zaspokojenia rynku.

Plan marketingowy zakłada przedstawienie wszelkiego rodzaju raportów, wywiadów, sprawozdań i obserwacji, jako źródła dostarczania danych. Powinien przedstawić potencjał rynku za pomocą źródeł zewnętrznych, czyli statystyk z branży, danych z czasopism, książek czy opracowań.

Można posłużyć się badaniami, które przeprowadzają agencje badania rynku (na zlecenie i odpłatnie). Po dokonaniu analizy należy przedstawić projekt pozyskiwania odbiorców w przyszłości, aby osiągnąć zamierzone cele i rozwój przedsiębiorstwa. Więcej informacji znajdziesz na epio.pl.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imie