Aktywa trwałe i obrotowe

Aktywa trwałe pełnią w przedsiębiorstwie istotną rolę, bez której trudno, aby przedsiębiorstwo istniało. Dla przedsiębiorców nadal, zagadnienie stanowi problem, dlatego przypominamy, co to są aktywa trwałe i jak aktywa klasyfikować.

Aktywa trwałe – co to jest?

Składniki majątku przedsiębiorstwa uznawane są za istotne zasoby, pozostające w przedsiębiorstwie przez przynajmniej 12 miesięcy, licząc od dnia bilansowego. Aktywa trwałe posiadają niski stopień płynności.

Aktywa trwałe – klasyfikacja

 • Niematerialne i prawne
 • Rzeczowe
 • Należności długoterminowe
 • Inwestycje długoterminowe
 • Rozliczenia międzyokresowe długoterminowe

Wartości niematerialne i prawne

Aktywa trwałe zostały unormowane w ustawie o rachunkowości, wskazano w niej, że wartości niematerialne i prawne nabyte przez jednostkę zaliczają się do aktywów trwałych.

Ustawa dopuszcza także zaliczenie do aktywów trwałych wartości materialne i prawne, które zostały nabyte, np. w postaci zakupu, wniesione przez aport, otrzymane lub darowane.

Ważne: Wartości niematerialne i prawne oferowane przez przedsiębiorstwo nie mogą być zaliczone do aktywów trwałych. Wyjątek stanowią koszty nad pracami rozwojowymi.

Do wartości niematerialnych i prawnych w szczególności zaliczamy:

 • Prawa autorskie majątkowe, pokrewne, koncesje i licencje.
 • Patenty, prawa do wynalazków, znaków towarowych wzorów zdobniczych czy użytkowych.
 • Know-how.
 • Nabyta wartość firmy, stanowiąca różnice między ceną nabycia a wartością godziwych przejętych aktywów.
 • Koszty zakończonych prac rozwojowych na własne potrzeby, przed podjęciem produkcji i zastosowaniem technologii, jeżeli zapewnione będą warunki:
  • Wiarygodnie określone produkty lub technologie wytwarzania.
  • Udokumentowana i wiarygodnie określona przydatność produktu lub technologii.
  • Zostaną pokryte koszty prac rozwojowych przychodami ze sprzedaży produktów lub przy wykorzystaniu tej technologii.

Aktywa trwałe – rzeczowe aktywa trwałe

Aktywa trwałe to także środki trwałe i te w budowie, czyli ulepszenia istniejących środków trwałych, montaż i ich budowa.

Inwestycje długoterminowe oraz należności długoterminowe

Inwestycje długoterminowe i należności długoterminowe stanowią także aktywa trwałe.

Za należności długoterminowe przyjmuje się te, których płatność jest dłuższa niż 12 miesięcy, poczynając od dnia bilansowego.

Inwestycje długoterminowe są kontrolowane przez jednostkę, z których to przedsiębiorca będzie czerpać korzyści finansowe przez okres dłuższy niż 12 miesięcy. Nie obejmują inwestycji pieniężnych, ale zaliczamy do nich prawa majątkowe do gruntów, budynków, czy metali szlachetnych itp.

Tym samym zakup nieruchomości przez przedsiębiorstwo nie zawsze można zaliczyć do rzeczowych aktywów trwałych, gdyż może ona stanowić inwestycję długoterminową.

Aktywa trwałe i obrotowe

Jak sama nazwa wskazuje, obrotowe aktywa odnoszą się do obrotu towarem, który można spieniężyć w czasie krótszym niż rok. Dotyczą także samej gotówki, zapasów i należności.

Aktywa trwałe nie nadają się na zamianę na gotówkę, w czasie krótszym niż rok. Są to między innymi inwestycje długoterminowe, wartości niematerialne i prawne, należności długoterminowe, rozliczenia międzyokresowe.

Niefinansowe aktywa trwałe

Niefinansowe, czyli rzeczowe aktywa trwałe, zaliczamy do nich:

 • Nieruchomości
 • Maszyny, urządzenia i środki transportu
 • Ulepszenia
 • Inwentarz żywy
 • Środki trwałe w budownictwie
 • Inwestycje w nieruchomości i prawa

Aktywa trwałe i obrotowe przykłady

Aktywa trwałe, mają swój największy udział w branży telekomunikacyjnej, przemyśle surowcowym i energetyce.

Aktywa obrotowe odnajdziemy w handlu hurtowym, budownictwie i rynku kapitałowym.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imie